Matte วิเคราะห์ทัพพี FEA

Matte วิเคราะห์ทัพพี FEA

เนื้อหาของ MATTE ทัพพี FEA วิเคราะห์

MODEL 1. FEA

2. คุณสมบัติของวัสดุ

3. โหลดความร้อน

4. โหลดโครงสร้าง

 - 4.1 ทัพพีระงับ trunnions

 - 4.2 ทัพพียืนอยู่บนการสนับสนุนข้าม

 - 4.3 ทัพพีโหลดแคลง LUG

5. ผลอุณหภูมิ

6. ผลความเครียด

 - 6.1 ทัพพีระงับ trunnions

 - 6.2 ทัพพียืนอยู่บนการสนับสนุนข้าม

 - 6.3 LUG แคลงทัพพี WhatsApp Online Chat !