නත්තල් සුභ පැතුම්

2018 දී ඔබ සියලු සහයෝගය සහ උපකාරය සඳහා ස්තුතියි.  

අපි චීනයේ විශේෂ ලෝහ සමූහ සමාගම ඔබ සහ ඔබේ පවුල් නත්තලක් සහ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් 2019 ප්රාර්ථනා කරමි. 

4324


පළ කාලය: දෙසැම්බර්-06-2018

WhatsApp Online Chat !