ការវិភាគ FEA ladle លោក Matt

ការវិភាគ FEA ladle លោក Matt

មាតិកានៃការវិភាគ Matt ladle FEA

តារាម៉ូដែល 1. FEA

2. លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ

3. កំពុងផ្ទុកកម្ដៅ

4. ផ្ទុកសាងសង់

 - 4.1 ladle ផ្អាក TRUNNIONS

 - 4.2 ladle ឈរនៅលើការគាំទ្រឆ្លង

 - 4.3 ផ្ទុក lug លំអៀង ladle

5. លទ្ធផលសីតុណ្ហាភាព

6. លទ្ធផលភាពតប់ប្រមល់

 - 6.1 ladle ផ្អាក TRUNNIONS

 - 6.2 ladle ឈរនៅលើការគាំទ្រឆ្លង

 - 6.3 lug លំអៀង ladle WhatsApp Online Chat !