મેટ કડછો fea વિશ્લેષણ

મેટ કડછો fea વિશ્લેષણ

મેટ લેડલ fea વિશ્લેષણ વિષય

1. fea MODEL

2. સામગ્રી ગુણધર્મો

3. THERMAL લોડ

4. STRUCTURAL લોડ

 - 4.1 લેડલ TRUNNIONS એટી સસ્પેન્ડ

 - ક્રોસ આધાર પર 4.2 લેડલ સ્ટેન્ડિંગ

 - 4.3 લેડલ અવનમન LUG લોડ

5. તાપમાન પરિણામો

6. તણાવ પરિણામો

 - 6.1 લેડલ TRUNNIONS એટી સસ્પેન્ડ

 - ક્રોસ આધાર પર 6.2 લેડલ સ્ટેન્ડિંગ

 - 6.3 લેડલ અવનમન LUG WhatsApp Online Chat !