تجزیه و تحلیل ملاقه FEA مات

تجزیه و تحلیل ملاقه FEA مات

مطالب تجزیه و تحلیل مات بند بند سطل FEA

مدل 1. FEA

2. خواص مواد

3. بارهای حرارتی

4. بار سازهای

 - 4.1 بند بند سطل معلق در TRUNNIONS

 - 4.2 بند بند سطل ایستاده در حمایت متقابل

 - 4.3 بند بند سطل بارهای کج لاگ

5. نتایج دما

6. نتایج استرس

 - 6.1 بند بند سطل معلق در TRUNNIONS

 - 6.2 بند بند سطل ایستاده در حمایت متقابل

 - 6.3 لاگ کج بند بند سطل WhatsApp Online Chat !